Co zrobić z kartą do głosowania

Pakiet Wyborczy
Pakiet Wyborczy

Radzą adwokaci Jacek Dubois i Krzysztof Stępiński

Podobnie jak wielu obywateli uprawnionych do oddania głosu w wyborach prezydenckich uważamy, że “wybory korespondencyjne” wyznaczone przez marszałka Sejmu na 10 maja 2020 r. nie będą w istocie wyborami, ponieważ nie spełniają konstytucyjnego wymogu równości, powszechności, bezpośredniości i tajności.

Z informacji medialnych wynika, że wielu obywateli zamierza zniszczyć pakiet wyborczy np. poprzez jego publiczne spalenie. To będzie symboliczny szlachetny protest przeciwko bezprawiu czyniony w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego. Jednak zniszczenie pakietu wyborczego uniemożliwi podjęcie późniejszych działań prawnych w celu unieważnienia wyborów, bowiem nie będziemy mogli wykazać, że nie mogliśmy skorzystać z prawa głosu, jeśli uprzednio spalimy coś, co przez rządzących uznawane jest za kartę do głosowania.

Nie chcąc brać udziału w takich pseudowyborach, zamierzamy postąpić odmiennie. Zamierzamy wysłać do pana Jacka Sasina, czyli ministra odpowiedzialnego za zorganizowanie wyborów prezydenckich, list następującej treści:

Warszawa, dnia …….

Pan Jacek Sasin

Wiceprezes Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze

Uprzejmie informuję, że w dniu …………. w swojej skrzynce pocztowej odnalazłem list wysłany przez Pocztę Polską zawierający m.in. tzw. „Pakiet wyborczy” mający służyć do użycia w wydarzeniu zaplanowanym na 10 maja 2020 r. nazywanym przez Pana wyborami prezydenckimi, mimo że nie spełniają one konstytucyjnych wymogów równości, powszechności, bezpośredniości i tajności. Śledząc informacje o przebiegu procesu legislacyjnego, należało dojść do wniosku, że pakiet wyborczy został wydrukowany i doręczony, zanim zostały uchwalone i weszły w życie przepisy o głosowaniu korespondencyjnym. Ponadto powyższy pakiet został mi doręczony z naruszeniem Kodeksu wyborczego, bowiem zgodnie z jego przepisami przed doręczeniem obywatelowi karty wyborczej należy go wylegitymować i uzyskać jego podpis kwitujący odbiór karty do głosowania, co w moim przypadku nie miało miejsca. Nadto przeprowadzenie wyborów podczas pandemii naraża mnie, moich najbliższych i miliony innych osób na zarażanie wirusem COVID-19.

Doręczenie obywatelowi pakietu wyborczego przed wejściem w życie ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy jest bezprawne. W związku z powyższym odsyłam go Panu jako ministrowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie wyborów, zawracając jednocześnie uwagę, że w związku z jego doręczeniem doszło do złamania przepisów RODO. Uprzejmie proszę o doręczenie mi pakietu wyborczego w sposób zgodny z prawem, tj. po wejściu w życie stosownych przepisów o głosowaniu korespondencyjnym, tak abym mógł skorzystać z moich konstytucyjnych uprawnień.

Z poważaniem

Podpis, imię, nazwisko, PESEL, adres, data

Załącznik: pakiet wyborczy

Powyższy list zamierzamy wysłać do pana Jacka Sasina z zachowaniem dowodu nadania. Takie zachowanie w przeciwieństwie do spalenia pakietu wyborczego umożliwi sformułowanie sprzeciwu wyborczego. Jeśli pakiet wyborczy nie zostanie nam prawidłowo doręczony przed 10 maja 2020 r., zostanie rażąco naruszona zasada powszechności wyborów. Dlatego po wyborach zamierzamy wnieść protest wyborczy np. następującej treści:

Warszawa, dnia … maja 2020 r.

Do Sądu Najwyższego

plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Protest wyborczy

Niniejszym składam protest wyborczy w związku z nieprawidłowością przeprowadzonych w dniu 10 maja 2020 r. wyborów prezydenckich odbytych na podstawie Zarządzenia Marszałka Sejmu nr …  z dnia ………, w których nie mogłem wziąć udziału z winy organizatora wyborów i wnoszę o ich unieważnienie.

Uzasadnienie

W dniu ………. w mojej skrzynce pocztowej odnalazłem list wraz z kopertą opatrzoną napisem „Pakiet wyborczy”, który zawierał kartę do głosowania w wyborach Prezydenta RP. Karta do głosowania została mi wydana wbrew przepisom ustawy Kodeks wyborczy, bowiem ustawa ta w art. 53e par.6 przewiduje, że karta do głosowania powinna być pokwitowana przez odbiorcę po jego uprzednim wylegitymowaniu, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca, bowiem pakiet wyborczy znalazłem w mojej skrzynce, nie mając kontaktu z listonoszem. Nadto pakiet wyborczy został wydrukowany, a następnie doręczony mi bez podstawy prawnej, bowiem w chwili doręczenia nie obowiązywały jeszcze przepisy o głosowaniu korespondencyjnym, samo głosowanie korespondencyjne wykluczał zaś art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Takie doręczenie przedmiotu nazywanego „pakiet wyborczy” uzasadniało potraktowanie tej przesyłki jako listu niewywołującego żadnych skutków prawnych w zakresie wyborów, co uzasadniało zwrot przesyłki osobie odpowiedzialnej za organizację wyborów, czyli ministrowi Jackowi Sasinowi. W załączeniu przedstawiam dowód nadania listu poleconego. Przed wyborami nie otrzymałem kolejnego pakietu wyborczego, zatem decyzja osoby odpowiedzialnej za organizację wyborów, w tym dokonanie zgodnego z prawem doręczenia pakietu wyborczego, pozbawiła mnie możliwości oddania głosu w wyborach prezydenckich, co stanowi jaskrawe naruszenie zasady powszechności. Wiem, że w podobny sposób mogło postąpić wiele osób uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach, zatem proszę, by mój protest został rozpoznany łącznie z protestami wszystkich osób, które zdecydowały się zwrócić organizatorowi wyborów pakiet wyborczy wydrukowany i doręczony bez podstawy prawnej. Oni, podobnie jak ja, chcą skorzystać z prawa oddania głosu w wyborach równych, powszechnych bezpośrednich i tajnych. Innymi słowy, w wyborach uczciwych.

Nadawca (dane adresowe, PESEL, podpis)

Paląc kartę wyborczą, w istocie poparlibyśmy kandydata, na którego głos odda większość głosujących. Działając w sposób opisany powyżej, mamy szansę przyczynić się do unieważnienia niekonstytucyjnych wyborów. Prosimy nie traktować naszego listu jako porady prawnej. Ot, w ramach publicznej dyskusji na temat wyborów informujemy, jak zamierzamy postąpić. Nie ukrywamy, że widziany oczami wyobraźni widok biurka pana ministra Jacka Sasina przywalonego wraz z jego użytkownikiem stertą bezużytecznych pakietów wyborczych będących dowodem niegospodarności rządzących powinien ucieszyć każdego, kto pragnie, by wybory odbyły się w sposób zgodny z konstytucją i w sposób bezpieczny.

Żródło: Wyborcza.pl

admin

admin

Zwolennik wolnych, tajnych i powszechnych wyborów na Prezydenta RP

Dodaj komentarz